top of page

گفتگوی عرفان قانعی‌فرد با جناب پرویز ثابتی درباره بلوای ۱۳۵۷

تقدیمی عرفان قانعی فرد و عالیجناب پرویز ثابتی به نسل جوان 

کتاب در دامگه حادثه عرفان قانعی فرد در گفتگو با عالیجناب پرویز ثابتی
کتاب در دامگه حادثه عرفان قانعی فرد در گفتگو با عالیجناب پرویز ثابتی
bottom of page